Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

1. Mimosmluvní odměna

Cena právních služeb se řídí zejména ustanovením § 10 zákona o advokacii a vyhláškou ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Cena právních služeb, poskytovaných advokátem, zahrnuje odměnu advokáta a náhradu hotových výdajů.

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby a odvíjí se obvykle od tarifní hodnoty věci – tedy nejčastěji od výše peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění, jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění. Ve zvláštních případech definuje advokátní tarif hodnotu úkonu jinak.  

 

2. Smluvní odměna 

Na základě dohody advokáta s klientem může být cena za úkon právní služby stanovena odlišně - smluvní odměna.

  1. Časová - od 2.000,- Kč/hod (bez DPH).
  2. Úkonová – sazba za jednotlivé úkony právní služby dle náročnosti případu
  3. Fixní odměna - V případech, kdy je možné na základě našich zkušeností časový rozsah požadovaných právních služeb alespoň přibližně odhadnout, jsme schopni Vám nabídnout právní služby za fixní částku, či omezit celkovou odměnu na určité maximální částce.
  4. Paušální odměna - V případě dlouhodobého právního zastoupení lze sjednat paušální odměnu, v níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb za zvýhodněnou cenu.

 

3. Advokátu náleží kromě odměny za právní služby náhrada hotových výdajů. Jedná se především o soudní či správní poplatky, pokud je za klienta zaplatí, cestovní výdaje osobním automobilem dle platných předpisů o cestovních náhradách, náklady na vypracování znaleckých posudků nebo překladů, vyhotovení opisů a kopií, výpisů z katastru nemovitostí atd.

Náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné (tzv. režijní paušál) a náhrada za promeškaný čas za každou započatou půlhodinu je klientům účtována paušální částkou dle advokátního tarifu.

 

4. V případě jednorázové právní pomoci (sepis upomínky, dopisu, odvolání, smlouvy) je celá cena právní služby splatná předem. V případě právního zastoupení v řízení má advokát právo požádat klienta o složení přiměřené zálohy.

 

5. Povinné sdělení dle zákona o ochraně spotřebitele:

„Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

 

6. Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

NAPIŠTE NÁM >

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo

Ochrana osobních údajů

Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.